បុគ្គលិកផ្នែកគិតលុយ - នារី (បន្ទាន់)

We'd like to show you notifications for the latest jobs and updates

បុគ្គលិកផ្នែកគិតលុយ - នារី (បន្ទាន់)

Cherry Mini Mart Job location: Phnom Penh

Login to see salary

Job Overview
# Hiring1
Job TypePermanent Job
Exp. LevelExecutive/Officer
Job FunctionAccounting / Finance
IndustryFood and Beverages
Preferred ApplicantLocal
Required LanguageEnglish
DeadlineMar 29, 2023
Job Summary

ម៉ោងការងារ: នៅវេនព្រឹក

ថ្ងៃធ្វើការ៖ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍

Responsibilities and Duties
 • គិតលុយនៅម៉ាត និង វេរលុយវីង
 • បិទបញ្ជីរប្រចាំថ្ងៃ
 • ពិនិត្យមើលស្តុកទំនិញជាប្រចាំសប្តាហ៍
 • រៀបបំពេញឥវ៉ាន់ដាក់តាមធ្នើរឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
 • ទទួល និង ពិនិត្យរាល់ទំនិញបានកម្មង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកម្មង់
 • ពិនិត្យមើល និង កត់ត្រាឥវ៉ាន់ជិតផុតកំណត់
 • ធ្វើរបាយការណ៍រាប់ស្តុកប្រចាំខែឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និង ទៀងទាត់
 • ការងារផ្សេងៗ ដែលនិងកំណត់ដោយម្ចាស់ហាង
Qualifications and Skills
 • មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬ ជានិស្សិតកំពុងសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំទី ១ ឡើងទៅ
 • ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លះ
 • ចេះក៉ំព្យូទ័រ Microsoft Office ( Word& Excel)
 • មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាម ច្បាស់លាស់ និងផ្តល់តម្លៃ ក្នុងការងារ
 • មានអត្តចរិកល្អ រហ័សរហួន រួសរាយរាក់ទាក់ ឯករាជ្យ
 • កាយសម្បទាមាំមួន
 • គោរពទៀងទាត់ពេលវេលា
How to Apply
NameCherry Mini Mart
TitleHR Department
Phone Number089 89 24 66 / 096 22 66 973 (Telegram)
Emaildavinun@ymail.com
AddressSt.57, Boeng Keng Kong 1, Chamkarmon, Phnom Penh.
Other opening vacancies from Cherry Mini Mart

To support us!
Please mention www.hrincjobs.com as a source you found the job in your applied email.

Related Jobs

https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/f4/fc/f4fc146e-807f-4aa7-ac50-9f9a1afd3c52/logo.jpg
Accounting Assistant

ELEVEN ONE KITCHEN

Apr 12, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Tax and Payroll Assistant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 8, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/e8/bf/e8bfe74d-02a6-44fe-8085-f6bbde86848f/square-512.jpg
Cashier

ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពណ៌

Apr 12, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Assistant Finance Manager

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 22, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Finance & Accounting Supervisor

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 13, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Finance Officer

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 12, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/e8/bf/e8bfe74d-02a6-44fe-8085-f6bbde86848f/square-512.jpg
Accountant

ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពណ៌

Apr 12, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Mar 25, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Accountant and Admin

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 1, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 1, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Chief Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 2, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Chief Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 2, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Chief Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 2, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Chief Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 2, 2023
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Chief Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Apr 2, 2023