គណនេយ្យករ / Accountant

We'd like to show you notifications for the latest jobs and updates

គណនេយ្យករ / Accountant

ORIENDA POLYCLINIC AND MATERNITY CO., LTD. Job location: Phnom Penh

Login to see salary

Job Overview
# Hiring1
Job TypePermanent Job
Exp. LevelExecutive/Officer
Job FunctionAccounting / Finance
IndustryPharmaceutical / Health Care
Preferred ApplicantLocal
Required Language
DeadlineJan 27, 2022
Responsibilities and Duties

រៀបចំរបាយការណ៍ និងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

 •  ធ្វើរបាយការណ៍អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក ក្រៅពីប្រាក់បៀវត្សប្រចាំថ្ងៃ
 •  ធ្វើរបាយការណ៍ភ្ញៀវដែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានបញ្ជូនមកប្រចាំថ្ងៃ
 •  កត់ត្រារាល់ប្រត្តិបត្តការណ៌ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ (Quick Book)
 •  ផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៌សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយមន្ត្រីរតនាគារ និងប្រព័ន្ធ (Quick Book)

រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ

 •  ធ្វើរបាយការណ៍ VISA កាត់ប្រចាំខែ សម្រាប់ធនាគារ
 •  ធ្វើរបាយការណ៍ អតិថិជនកក់និងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ប្រចាំខែ
 •  ធ្វើរបាយការណ៍ Discount ប្រចាំខែ
 •  ធ្វើរបាយការណ៍ ចំនូល និងចំណាចប្រចាំខែ ប្រចាំខែ
 •  រៀបចំឯកសារអតិថិជន និងវិក័យបត្រប្រចាំរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហើយបញ្ចូនទៅតាមក្រុមហ៊ុននីមួយៗ
Qualifications and Skills
 • កម្រិតសិក្សា៖ បរិញ្ញបត្រផ្នែកគណនេយ្យ
 • បទពិសោធការងារ៖យ៉ាងតិច២ឆ្នាំក្នុងជំនាញគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុឬផ្នែកផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធ​
 •  ចំណេះដឹកំព្យួទ័រ៖ MS office, MS Outlook, Quick book
How to Apply

បេក្ខជន/បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាក្យដោយផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង​លិខិតអមតាមរយៈអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម។

NameORIENDA POLYCLINIC AND MATERNITY CO., LTD.
TitleHR Department
Phone Number+855 77803103 /
Emailkanhalundy.mak@gmail.com
Address#9A, Street 466, Sangkat Tonle Basac Khan Chomkamorn, Phnom Penh
Other opening vacancies from ORIENDA POLYCLINIC AND MATERNITY CO., LTD.

To support us!
Please mention www.hrincjobs.com as a source you found the job in your applied email.

Related Jobs

https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/91/b9/91b9dd2d-e84d-4c8e-9f4f-271c19f8ca75/curium_leather_cambodia_co_ltd.png
Administration Clerk

Corium Leather (Cambodia) Co., Ltd

Feb 9, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/1b/69/1b695778-9529-4fd2-8b95-54eb4170d2e6/wpl.jpg
Accountant Assistant

WPL (CAMBODIA) COMPANY LIMITED

Feb 20, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/cf/57/cf57a8dd-ecec-4113-b8ca-b99c9300ca09/marie_stopes.png
Finance and Stock Officer

Marie Stopes International Cambodia

Jan 30, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/4a/e6/4ae6b2f7-3608-4bf8-8792-0f3a50824d7f/mitsu.png
Accounting Manager

MITSU (CAMBODIA) CO., LTD.

Feb 13, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/d7/a9/d7a9492f-c43c-436d-8233-1475f77e7a12/biz_solution.png
Product Owner (Software Support)

Biz Solution Co., Ltd.

Feb 12, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Financial and Administration

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 9, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Payroll and Tax Assistant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 4, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/1d/27/1d274f70-5556-4b61-a50e-c07061a0bf2e/logo-transparent_1_-_copy.png
Accountant and Admin

Orbit P.A Co., Ltd

Feb 4, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Research Analyst

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 3, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Group Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Jan 29, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/22/b4/22b4fcfd-f5d2-43e2-abc6-cef7bee3d265/orange_cancer_clinic_logo.jpg
Senior Accountant ($600 - $900)

Orange Cancer Clinic

Feb 2, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 5, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Financial Accountant - Senior

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 5, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Senior Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 18, 2022
https://hrincjobs-pro.s3.amazonaws.com/media/public/filer_public/de/0a/de0a8f36-8302-4f8d-bbf3-5e32badcf0f4/hrinc_sq_logo.png
Accountant

HRINC (Cambodia) Co., Ltd

Feb 20, 2022